Dashboard!

Avalikustamine

Pärnu ja Viljandi maakonna planeeringuid täpsustava teemaplaneeringu „Kilingi-Nõmme − Riia TEC-2 330 kV õhuliini trassikoridori asukoha määramine“ ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimub 27. novembrist 2014.a kuni 05. jaanuarini 2015.
Avaliku väljapaneku ajal saab teemaplaneeringu ja KSH aruande materjalidega tutvuda:

Pärnu maakonnas:

  • elektrooniliselt ka Pärnu Maavalitsuse veebilehel http://parnu.maavalitsus.ee
  • paberkandjal: Saarde vallamajas (Nõmme tn 22, Kilingi-Nõmme linn) ja Pärnu Maavalitsuses (Akadeemia tn 2, Pärnu)

Viljandi maakonnas:

  • elektrooniliselt ka Viljandi Maavalitsuse veebilehel http://viljandi.maavalitsus.ee/
  • paberkandjal: Abja Vallamajas (Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja) ja Viljandi maavalitsuses (Vabaduse plats 2, Viljandi).

Materjalid on kättesaadavad kuni avaliku arutelu toimumiseni.

Avaliku väljapaneku kestel on õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta:

• Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile info@parnu.maavalitsus.ee
• Viljandi Maavalitsus, Vabaduse plats 2, 71020 Viljandi või elektronpostiga aadressile info@viljandi.maavalitsus.ee

Teemaplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste ja KSH aruande avalikud arutelud toimuvad

Pärnu maakonnas:
10.02.2015 – algusega kell 15.00 Saarde vald (Kilingi-Nõmme klubis , Pärnu tn 73, Kilingi-Nõmme linn)

Viljandi maakonnas:
10.02.2015 – algusega kell 12.00 Abja vald (Abja Vallavalitsus, Pärnu mnt 30, Abja-Paluoja)

Teemaplaneeringutega saab tutvuda siin.
KSH aruande eelnõuga saad tutvuda siin.

Planeeringute kohta on võimalik saada täiendavat infot:
• Pärnu Maavalitsuse Planeeringute talituse telefonil 4479761 või e-posti teel:
tiiu.parn@parnu.maavalitsus.ee
• Viljandi Maavalitsuse Planeeringutalituse telefonil 4330422 või e-posti teel:
tiia.kallas@viljandi.maavalitsus.ee
• Teemaaplaneeringu koostaja Ramboll Eesti AS telefonil 698 8362 või e-posti teel: mildred.liinat@ramboll.ee
• KSH läbiviija Ramboll Eesti AS telefonil 698 8365 või e-posti teel: eike.riis@ramboll.ee
 

Avaliku väljapaneku tulemused

Avaliku väljapaneku ajal esitati Pärnu maakonna teemaplaneeringule viis ettepanekut-vastuväidet. Viljandi maakonna teemaplaneeringule ettepanekuid-vastuväiteid ei laekunud. Esitatud ettepanekute- vastuväidete tulemusel korrigeeriti trassikoridori Saarde vallas Leipste külas.
Avaliku väljapaneku järgselt korrigeeritud teemaplaneeringu tekstiline osa ja joonised:

Pärnu maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis (3,8 MB)
Planeeringu lahendus Saarde vallas (3,3 MB)

Viljandi maakond
Planeeringu tekstiline osa
Põhijoonis (3,8 MB)
Planeeringu lahendus Abja vallas (1,8 MB)

Lisad:
Lisa 1 - Planeeringu lahenduse analüüsijoonis, Ramboll Eesti AS, 2014

Ülejäänud lisadega saab tutvuda siin

Keskkonnaametile heakskiitmiseks esitatud KSH aruanne:

KSH aruanne

Lisad:
Lisa 1 – KN-R 330 kV liini TP KSHP koos lisadega
Lisa 2 – KN-R 330 kV liini TP KSHP heakskiitmine
Lisa 3 – Ettepanekud/vastuväited ja vastused
Lisa 4 – Saarde koosoleku protokoll 08.12.2014
Lisa 5 – Trassikoridori muudatusettepanek
Lisa 6 – Avaliku arutelu protokoll Abja 10.02.2015
Lisa 7 – Avaliku arutelu protokoll Saarde 10.02.2015
Lisa 8 – Saarde koosoleku protokoll 18.02.2015