Dashboard!

Andmelao KKK

Kuidas siseneda Andmelattu?

Andmelao infosüsteem asub aadressil andmeladu.elering.ee. Andmelattu on võimalik siseneda ID-kaardi, kõigi suuremate pankade pangalinkide ja ka mobiil-ID kaudu.

Miks ma peaksin kasutama Andmeladu?

Andmeladu on avatud elektrituru infosüsteem, kuhu on koondatud kõik elektri müügi ja ülekandmisega seotud lepingud ning elektritarbimise mõõteandmed.
Elektritarbijatel on Andmelao infosüsteemis võimalik:

 • Näha oma elektritarbimise kohtadega seotud lepinguid
 • Jälgida oma elektritarbimisega seotud ajaloolisi andmeid
 • Anda ühele või mitmele elektrimüüjale volitus ligipääsuks oma elektritarbimise andmetele, mille alusel saab elektrimüüja teha personaalse hinnapakkumise

Mida kujutab endast volituste andmine Andmelao kaudu?

Elektritarbijad saavad Andmelao infosüsteemi kaudu anda elektrimüüjatele volitusi, mille alusel saavad elekrimüüjad ligipääsu elektritarbija mõõteandmetele. Ligipääs mõõteandmetele on oluline seetõttu, et müüjad saaksid elektritarbijale teha personaalse pakkumise vastavalt tema elektritarbimise harjumustele. Elektritarbijale on volituse andmiseks kaks võimalust: täita volituse vorm Andmelao portaalis või teha seda kirjalikult elektrimüüja juures.

Portaali kaudu saab tarbija näha ka seda, kes ja millal on tema tarbimisandmeid vaadanud ning kas see on olnud kooskõlas tema poolt antud volitus(t)ega. Kui Teie andmeid on mõni elektrimüüja vaadanud ilma Teie poolt antud volitust omamata, siis palume sellest teada anda info@elering.ee.

Logisin Andmelattu sisse, kuid ma ei näe ühtegi endaga seotud tarbimiskohta. Kuidas näeksin Andmelaos oma mõõtepunkti?

Tarbimiskohtade ehk mõõtepunktide nägemise aluseks on konkreetses mõõtepunktis kehtiv võrguleping, mis peab olema sõlmitud Teie nimele.

Mõõtepunkti andmete ja võrgulepingute edastamise eest Andmelao infosüsteemi vastutab võrguettevõtja. Kui Te ei leia oma mõõtepunkti(de) andmeid Andmelaost, võib eeldada, et võrguettevõtja ei ole veel vastavat infot edastanud. Igaks juhuks võiksite edastada vastava teate oma võrguettevõtjale.

Suuremateks võrguettevõtjateks Eestis on Elektrilevi OÜ, Imatra Elekter AS, VKG Elektrivõrgud. Täispika nimekirja Eestis tegutsevatest võrguettevõtjatest leiab siit.

Millised andmed on olemas Andmelaos iga minu mõõtepunkti kohta?

Iga mõõtepunkti kohta on Andmelaos näha järgmised tehnilised andmed:

 • mõõtepunkti EIC-kood (unikaalne identifitseerimiskood, mille alusel toimub andmevahetus);
 • mõõtepunkti tüüp (reaalne või virtuaalne);
 • andmed mõõtepunkti suhtes sõlmitud võrgulepingu või liinivaldaja puhul võrgu kasutamise lepingu kehtivuse ja osapoole kohta ning märge selle kohta, kas on tegemist väiketarbijaga;
 • mõõtepunkti asukoha aadress;
 • kas mõõtepunkt on võrguettevõtja teeninduspiirkonna piirimõõtepunkt;
 • kas võrguühendus on sisse- või väljalülitatud.

Samuti on iga mõõtepunkti juures võimalik alla laadida või vaadata graafiliselt oma ajaloolisi elektritarbimise andmeid.

Kust pärinevad Andmelaos olevad tarbimise mõõteandmed?

Andmelaos ei ole arvestite näite, vaid võrguettevõtjad on arvutanud arvestinäitude põhjal välja Teie tarbimiskogused ning need esitatakse alati kWh-des täpsusega 3 kohta peale koma.

Andmeladu edastab võrguettevõtjate poolt sisestatud mõõteandmed ning Andmeladu ei kontrolli mõõteandmete sisu.

Milline info on lepingute kohta olemas Andmelaos?

 • Võrguleping(uid) - mõõtepunktiga seotud võrguleping ning selle alguskuupäev
 • Elektrileping(uid) - mõõtepunktiga seotud avatud tarne ehk elektienergia ostuleping ning selle kehtivuse algus- ja lõpukuupäev.

Andmelaos on võimalik näha vaid lepingute olemasolu. Lepingute sisu ei ole võimalik Andmelaos näha.

Kas Andmelao kaudu on võimalik sõlmida elektrilepingut?

Ei, Andmeladu sisaldab vaid mõõtepunkti kohta lepingute olemasolu infot ja mõõteandmeid. Andmeladu ei vahenda elektrilepingute sõlmimisi.

Miks ei ole elektrimüüja minuga ühendust võtnud, kuigi jätsin volituse andmisel oma kontaktandmed pakkumise esitamiseks?

Põhjus, miks müüjad pole Teile pakkumist teinud, on ilmselt selles, et nad on praegusel hetkel ülekoormatud. Pakkumise esitamist võib kiirendada see, kui annate müüjatele Andmelaos uuesti volitused koos oma kontaktandmetega, sest siis teavitatakse müüjaid taaskord, et soovite neilt pakkumist. Alternatiivina võite müüjatega ka ise eraldi ühendust võtta. Kontaktandmed elektrimüüjate kohta, kes on teatanud plaanist hakata üle Eesti elektrienergiat müüma, leiab siit.

Miks ma ei näe Andmelaos ettevõttet/korteriühistut/MTÜ-d, mida ma võin ametlikult esindada?

Kuna Andmeladu autendib juriidilisi isikuid riigi infosüsteemi andmebaasi põhjal, siis peaksite esmalt minema eesti.ee portaali ja kontrollima oma andmeid seal. Selleks tuleks Teil eesti.ee portaali sisse logida ja avada oma nime juures olev „roll“. Seal on võimalik näha kõiki Teiega seotud ettevõtteid, keda Te registrikaardi alusel esindate.

 • Kui eesti.ee portaalis on küsimuse all olev ettevõte olemas, siis palume Teil proovida uuesti Andmelattu sisse logida. Üksikutel juhtudel võib esineda olukordi, kus inimesel on vajalik ennast esmalt eesti.ee portaalis autentida ning seejärel on tal võimalik kõiki oma andmeid näha ka Andmelaos.
 • Kui küsimuse all olevat ettevõtet seal näha pole, siis võib probleeme olla esindusõigusega (nt jagatud esindusõigus) ning sellisel juhul tuleb Teil pöörduda Riigi Infosüsteemi Ameti poole ja esitada neile taotlus ome ettevõttele administraatori määramiseks. Ettevõtte administraatoril on võimalik pääseda ligi kõigile riigi infosüsteemiga (eesti.ee) seotud e-teenustele (sh Andmelaole). Taotlus peab olema allkirjastatud allkirjaõigusliku isiku/isikute poolt ning see tuleks saata digitaalselt allkirjastatuna (digidoc) help@ria.ee või posti teel: Riigi Infosüsteemi Amet, Rävala 5, 15169 Tallinn Eesti.

Kuidas on võimalik kasutajale määrata Andmelaos ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindaja roll?

Kasutajale on võimalik Andmelaos määrata roll ettevõtte/korteriühistu/MTÜ esindamiseks, millega kaasneb ligipääs asutuse andmetele ning võimalus anda volitusi elektrimüüjatele mõõtepunktide ja mõõteandmete vaatamiseks. Andmeladu kasutab selleks riigiportaali eesti.ee autoriseerimisteenust. Teenuse kaudu saab anda inimene, kes on portaalis eesti.ee asutuse administraatori rollis (ehk asutuse esindusõigusega isik), määrata eraldi ligipääsu soovitud kasutajale. Eesti.ee autoriseerimisteenuse juhend asub siin. Kasutajale asutuse rolli määramiseks Andmelaos tuleb toimida järgnevalt:

 • Ettevõtte administraator peab logima sisse eesti.ee portaali
 • Menüüst „E-teenused“ tuleb sooritada valik „Ettevõtjale“
 • Järgnevalt valida soovitud ettevõtte roll ja vajutad nuppu "Vali roll"
 • Siis valida menüüst "Autoriseerimine" (juhul, kui valikut "Autoriseerimine" pole näha, puuduvad kasutajal ettevõtte administraatori õigused)
 • Seejärel vajutada nupule "Sisene rakendusse"
 • Luua vastavalt juhendile isik, kellele soovitakse ligipääs anda (juhend lk. 6)
 • Luua vastavalt juhendile ametikoht (juhend lk. 6)
 • Lisada ametikohale õigus "Elering: andmelao kasutaja" (juhend lk. 7)
 • Lisada isik ametikohale (juhend lk. 7)
   

Mul on Eesti Energias olemas täisvolitus ühe oma lähedase esindamiseks. Miks ma ei näe tema andmeid Andmelattu sisse logides?

Eesti Energia ega ühegi teise võrguettevõtja või müüja juures antud volitused teise isiku esindamiseks ei kehti Eleringi poolt loodud Andmelao infosüsteemis, kuna tegu on eraldiseisvate ettevõtete poolt loodud süsteemidega. Andmelaos on iga tarbimiskoht seotud inimesega, kelle nimel on antud tarbimiskohas sõlmitud võrguleping ning tema on ka ainuke isik, kes selle tarbimiskoha andmeid näeb.

Kuidas oleks mul võimalik esindada teist inimest Andmelaos?

Tänasel päeval pole võimalik Andmelaos anda volitusi, mille alusel oleks mõnel isikul võimalik pärast sisselogimist näha ka teise isiku andmeid, kes on teda volitanud. Sellise võimaluse andev lisaarendus on plaanis, kuid selleks tuleb lisaks Andmelao süsteemile muuta ka võrguettevõtjate infosüsteeme.

Seni on Teil aga võimalik lähtuda järgnevast:

 • Sisenege Andmelattu koos abivajava inimesega ning aidake teda seal volituste andmisel ning seejärel erinevate müüjate poolt tehtud pakkumiste võrdlemisel ja lepingu sõlmimisel.
 • Teine isik võib teha Teile ka kirjaliku või digitaalselt allkirjastatud volituse, millega ta volitab Teid tema nimel erinevate elektrimüüjatega ühendust võtma ning lepingut sõlmima. Selle volituse alusel saate Te otse pöörduda erinevate müüjate poole ning lubada neil pakkumise tegemiseks vaadata volituse andnud isiku elektritarbimise andmeid Andmelaos.

Miks on oluline millist tüüpi arvesti on kasutusel minu mõõtepunktis?

Andmelaos on iga mõõtepunkti kohta näha tarbimisandmed, mida võrguettevõtjad Andmelattu saadavad. Kuni 2012. aasta lõpuni edastataks tarbijate kohta, kellel puudub tunnilugemiga arvesti, kuu tarbimise andmed. Alates 2013. aasta algusest peavad võrguettevõtjad Andmelattu sisestama tarbimise tunniandmed.

Hetkel on Eestis enamus mõõtepunktides kasutusel kohtloetavad arvestid. See tähendab seda, et 2013. aastast alates edastavad võrguettevõtjad Andmelattu Teie tunnimõõteandmed, kuid need andmed on arvutatud võrguettevõtja tüüpkoormusgraafiku alusel ning ei kajasta täpselt Teie reaalset elektritarbimist.

Kui Teil oleks kasutusel kaugloetav arvesti, siis edastaks võrguettevõtja Andmelattu täpsed andmed, kui palju Te igas tunnis elektrit tarbisite. Sellest tulenevalt annab kaugloetav arvesti Teile võimaluse planeerida oma elektritarbimist iga tunni lõikes ning näiteks börsi hinnast sõltuva paketi valimisel saate Te otsustada kui palju Te teatud tunnihinna puhul soovite elektrit tarbida.

Aastaks 2017 peavad kõik Eestis tegutsevad võrguettevõtjad paigaldama oma tarbijatele kaugloetavad ehk tunnipõhised arvestid.

Mida kujutab endast EIC kood?

Avatud elektriturul on andme- ja infovahetuse efektiivse toimimise tagamiseks antud kõikidele turuosalistele ja mõõtepunktidele koodid. Kodeerimine on vajalik turuosaliste kohta käiva ning nende poolt teostatava infovahetuse automatiseerimiseks. Selleks on kasutusel unifitseeritud kodeerimissüsteem, mis tagab, et igal elektriturul tegutseval isikul ja mõõtepunktil on üks, ainult temale määratud identifitseerimise kood ehk EIC kood.

Rohkem infot EIC koodide kohta leiab siit.

Kust on võimalik saada infot elektribörsi hindade kohta?

Eleringi kodulehel oleval Dashboardil on võimalik jälgida Eesti, ELE, Leedu ja Soome hinnapiirkondade hindasid. Elektrienergia hinna kujunemise kohta on võimalik rohkem lugeda siit.

Kui soovite vaadata kõigi Põhjamaade elektribörsi Nord Pool Spot alla kuuluvate hinnapiirkondade hindasid, siis nendega saab tutvuda NPSi kodulehel. Ajaloolisi andmeid on võimalik alla laadida siin.