Dashboard!

Andmelao arendustöö jõudis igapäevaste andmevoogude etapini

31.07.2012 08:19

Elering on jõudnud avatud elektrituru infosüsteemi ehk andmelao arendustöödel seitsmenda etapi arendamiseni, mille sisuks on igapäevaste andmevoogude haldamine. Eelkõige sisaldab etapp mõõteandmete saatmist võrguettevõtjate poolt süsteemi, süsteemi poolt nende salvestamist, samuti mõõteandmete edastamist selleks õigust omavatele turuosalistele.

„Tänaseks on valminud oluline osa infosüsteemist, arendustööd liiguvad vaatamata suvisele puhkusteperioodile kenasti ettenähtud tempos,“ kommenteeris Eleringi elektriturgude osakonna juhataja Ingrid Arus.

Augusti lõpuks valmivad andmelao seitsmenda etapi kaks esimest osa, kolmanda osa arendustööd lõpetatakse oktoobris. Paralleelselt mõõteandmete vastuvõtmise ja salvestamise liidesega alustab Elering kliendi eelmiste perioodide mõõteandmete küsimise liidese arendusega. See on eelkõige vajalik elektrimüüjatele, et septembris alustada müügipakkumiste tegemist ja vajadusel tugineda selles tegevuses kliendi eelmiste perioodide mõõteandmetele.

Andmelao seni tehtud arendustööd hõlmavad kodeerimist, mõõtepunkti kohta käivaid andmeid, sealhulgas andmeid võrgulepingu osapoole ja kehtivuse kohta, samuti mõõtepunktides kehtivate müügilepingute osapoolte ja kehtivuse kohta. Arendustes on arvestatud nii suurte kui ka väikeste võrguettevõtjatega - on valmis arendused nii masinliidestuseks kui ka veebipõhiselt andmete edastamiseks ja saamiseks süsteemist.

Kõik tehtud arendused on testitud ning võrguettevõtjatele ja müüjatele kättesaadavad Eleringi testserveris. Rakendatud on kõik vajalikud ärireeglid nii kodeerimiseks, lepingu muudatusteks ja samuti tarnija vahetuseks. Süsteemi live-server on andmete vastuvõtmiseks valmis 6. augustiks, hetkel toimub serveri testimine.

Eelmisel nädalal toimunud andmelao juhtrühma koosolekul otsustati määrata tähtajad võrguettevõtjatele nende poolt vajalike mõõtepunktide kohta käiva informatsiooni andmelattu integreerimiseks. See on oluline, et müüjad saaksid täita neile seadusega pandud kohustusi. Mõõtepunktide info edastamise tähtajaks on 31. august, mõõteandmete süsteemi integreerimise tähtajaks 15. september.

Elering soovitab võrguettevõtjatel endaga ühendust võtta, et neid abistada süsteemi testimisel ja vastata tekkinud küsimustele. Ühtlasi on Elering valmis olema oma meeskonnaga abiks andmete integreerimisel andmelattu.

Koduklientide tarbeks on septembrikuu lõpuks välja arendatud ka veebiliides, mille kaudu on tarbijale nähtavad kõik tema kohta süsteemis olevad andmed.

Andmeladu toetab elektrituru sujuvat avanemist 1. jaanuaril 2013. aastal. Andmeladu on elektrituru avanemiseks arendatav infosüsteem, kuhu koondatakse elektritarbijate ja võrguettevõtjate elektri mõõteandmed, mille kaudu hakkavad müüjad saama andmeid mõõdetud elektrikoguste kohta tarbijate kaupa.

Andmelao väljatöötamine toimub koostöös projektijuhtidega Codeborne´ist ning koos tänaste turuosalistega. Projekti juhtrühma kuuluvad majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, konkurentsiameti, andmekaitse inspektsiooni, Eleringi, Eesti Energia, VKG Elektrivõrkude, Imatra Elektri, Nordic Power Managemendi, Baltic Energy Services ning Latvenergo Kaubanduse esindajad.