Dashboard!

2009. aasta teises kvartalis vähenesid riigisisesed energiavood

04.08.2009 01:58

2009. aasta teises kvartalis kanti ülekandevõrgus siseriiklikult energiat üle 1 537 gigavatt tunni (GWh) ulatuses. Võrreldes 2008. aasta sama perioodiga on riigisisesed energiavood vähenenud 165 GWh võrra. Piiriülesed energiavood ehk eksport, import ja transiitenergia moodustasid samal perioodil kokku 1 305 GWh, mis on aastataguse perioodiga võrreldes 125 GWh rohkem.

Elering OÜ juhatuse esimehe Lembit Vali sõnul oli piiriüleste energiavoogude kasv teises kvartalis tingitud Ignalina tuumaelektrijaama avariiremondist. Elektrivõrku antud energiast toodeti perioodi jooksul taastuvatest energiaallikatest ligi 6 % ehk 99 GWh. Sellest 43 GWh oli tuuleenergia. 12 kuu (juuli 2008 – juuni 2009) ülekandevõrgu kaoenergia protsent oli 3,11%. Võrreldes sellele perioodile eelnenud aastaga on kaoprotsent langenud 0,07 protsendipunkti võrra seoses Eesti tarbimise kahanemisega. 2009.a teise kvartalisse jäi ka ettevõtte ärinime vahetus – osaühingust Põhivõrk sai Elering OÜ. Uus nimi on inspireeritud elektri ringlusest ja ettevõtte põhiülesandest tagada Eesti elektrisüsteemi töökindlus. Koos nimevahetusega muutis ettevõtte ka oma visuaalset identiteeti. Vajadus identiteedi uuendamise järele tulenes Euroopa Liidu direktiivides ja Eesti riiklikus elektrimajanduse arengukavas sätestatud nõuetest ning põhivõrgu ettevõtete rollist elektriturul,“ selgitas Vali. 2009. aasta teise kvartali jooksul väljastas ettevõte hankedokumendid renoveerimis- ja ehitustööde teostamiseks kahes Eleringi alajaamas. Hankelepingud allkirjastati Harku 330 kilovoldise (kV) ja Volta 110 kV pingega alajaamade renoveerimiseks ning Estlink 2 meretrassi uuringute tegemiseks. Sõlmitud lepingute kogumaksumuseks on 202,5 miljonit krooni. Töövõtjalt võeti vastu Lasnamäe 110 kV alajaam, lepingu maksumusega 46 miljonit krooni. 2009. aasta teises kvartalis esitati taotlusi tuuleenergia tootmisvõimsuste liitumiseks 400 MW mahus, tuuleenergia tootjatega uusi liitumislepinguid ei sõlmitud. Juuni lõpu seisuga kehtib tuulikute liitumiseks väljastatud liitumispakkumisi summaarselt 3455 MW ulatuses. Pakkumisi ootavaid liitumistaotlusi on tuuleenergia tootmisvõimsuste ühendamiseks 400 MW ulatuses. Juuni lõpu seisuga olid tuuleparkide arendajad huvitatud kokku võimsusest 3855 MW, mis on lisaks 643,4 MW hetkel valminud või väljaehitamisel olevatele liitumistele ja 108,3 MW juba töötavatele tuuleparkidele. Tarbijatelt või jaotusvõrguettevõtjatelt laekus uusi liitumistaotlusi 2009.aasta teise kolme kuu jooksul 9 MW ulatuses ning juuni lõpu seisuga kehtib pakkumisi veel 138,3 MW mahus. 2009. aasta teise kvartalis toodetud elektrienergia eest maksti taastuvelektri ja tõhusa koostootmise toetusteks ning ostukohustuse alusel müüdud energia eest tootjatele kokku välja ligi 78 miljonit krooni. Elering OÜ on energia ülekandega tegelev ja elektrisüsteemi töökindlust tagav ettevõte, mis ühendab terviklikuks energiasüsteemiks Eesti suuremad elektrijaamad, jaotusvõrgud ja suurtarbijad.